Ochrana osobních údajů - prohlášení

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.Správce

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1,
IČO: 00064581
(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje Správce

E-mail: info@praha.eu
Poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01, Praha 1Zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem registrace do projektů realizovaných Správcem. Zasílání sdělení s novinkami a informacemi týkajících se projektů Správce.

Seznam osobních údajů

Následující osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány za účelem registrace do projektů, nebo zasílání sdělení s novinkami a informacemi týkajících se projektů Správce:

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu projektu a následně do uplynutí skartační doby - 5 let.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může Správce využít zpracovatele:

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím elektronického formuláře, tištěného formuláře. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených v registračním formuláři

Odesláním registračního formuláře jste vyjádřili souhlas s tím, že vás Správce může kontaktovat a informovat o novinkách a informacích týkajících se projektů Správce. Tento souhlas jste udělili na období trvání projektu a následně do uplynutí skartační doby - 5 let ode dne odeslání registračního formuláře.

Zpracovávané osobní údaje:Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím této žádosti.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.
Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím této žádosti.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce prostřednictvím této žádosti.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete prostřednictvím této žádosti.