Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem - KSNKO

KSNKO – je aplikace, která na mapových podkladech zobrazuje jednotlivé umístění velkoobjemových kontejnerů, velkoobjemových kontejnerů určených pro bioodpad a mobilních sběrných dvorů v ulicích hl. m. Prahy. Více informací o jednotlivých službách naleznete na stránkách příslušné MČ nebo na: http://envis.praha-mesto.cz

VOK – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených na objemný odpad v ulicích od občanů hl. m. Prahy.

Bio VOK – služba přistavování velkoobjemových kontejnerů v ulicích města určených pro bioodpad ze zahrad a domácností od občanů hl. m. Prahy.

MSD – služba přistavování více velkoobjemových kontejnerů určených pro objemný odpad, bioodpad, dřevo a kovy. Tato služba je přistavována na větší zpevněné plochy v MČ, které na svém území nedisponují stabilním sběrným dvorem.

Místo pro loga apod.